نصب دستگاه آقای صالحی با حضور نماینده شرکت تام صنعت