نصب دستگاه دکتر امیری با حضور نماینده شرکت تام صنعت

نصب دستگاه آقای حسینی با حضور نماینده شرکت تام صنعت