آشنایی با خشک کن خورشیدی

آشنایی با خشک کن خورشیدی

آشنایی با خشک کن خورشیدی

آشنایی با خشک کن خورشیدی

آموزش تولید میوه خشک

 

از دیربــاز نــور خورشــید تأمین کننــده اصلــی انــرژی بــرای فعالیت هــای بیولوژیــک در کشــاورزی بــوده اســت و در مراحــل مختلــف تولیــد اثرگــذار اســت. نگهــداری محصــولات کشــاورزی پــس از فصــل برداشــت از مــوارد حســاس و بســیار حائــز اهمیــت اســت و ســالانه هزینه هــای هنگفتــی را بــه کشــاورزان و باغــداران تحمیــل میکنــد. یکــی از راه هــای کاهــش تلفــات پــس از برداشــت، خشــک کردن محصــولات برداشت شــده اســت. خشــک کردن از روشهــای بســیار قدیمــی و رایـج بـرای جلوگیـری از فسـاد محصـوالت برداشت شـده و نگهــداری آنهــا بــرای مــدت طولانــی اســت.

بشــر از دیربــاز بــه خشــک کردن محصــولات توجــه کــرده اســت. از زمان هــای قدیــم از خورشــید به عنــوان منبــع حرارتــی مــورد نیــاز بــرای ایــن کار اســتفاده میشــد. از جملــه مــواردی کــه اهمیــت خشــک کردن محصــولات کشــاورزی را بیشتــر مشــخص میکنــد، میتــوان بــه اینهــا اشــاره کــرد: نگهــداری آســان، مانــدگاری در شــرایط معمولــی و حفــظ ارزش غذایــی محصــوالت خشک شــده و نیــز نیاز نداشــتن بــه شــرایط ویــژه بــرای نگهــداری محصــوالت خشکشــده. ابتدایی تریــن و  ســاده ترین روش خشــک کردن، پهن کــردن محصــولات مختلـف کشـاورزی زیـر نـور آفتـاب اسـت کـه هنـوز هـم در بسـیاری از کشـورها از آن اسـتفاده میشـود. هـدف از تدویـن ایـن نشـریه فنـی آشـنایی بـا مفاهیـم، مدیریـت صحیــح و کاربــرد مناســب انــرژی خورشــیدی بــرای خشــک کردن محصــوالت کشــاورزی اســت.

نحوه ی کار با دستگاه خشک کن

 

خشک کردن گیاهان دارویی

خدمات ویژه ی تام صنعت

دستگاه خشک کن تک کابین

هر آنچه که باید درباره ی میوه خشک بدانید

دستگاه خشک کن

خشک کن سه کابین پلاس

خشک کن دو کابین پلاس

تلاش ما در این مجموعه همواره بیان مطالب و اطلاعات مفید برای شما همکاران و دنبال کنندگان عزیز بوده است

درباره ی ما

شرکت ماشین سازی تام صنعت تولید کننده دستگاه های هوشمند خشک کن دارای کنترل دما و رطوبت  و زمان

جنس بدنه از ورقه های گالوانیزه و رنگ الکترواستاتیک کارخانه ای عایق حرارتی با xps با دانسیته ی بالا

آموزش و پشتیبانی در کار با دستگاه تهیه میوه تازه و فرآوری و فروش میوه خشک از صفر تا صد

درارای یک سال ضمانت بی قید و شرط

ده سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مارا به دوستان خود معرفی کنید

بزای مشاوره با ما تماس بگیرید

09126351269    مهندس طیب لی

 

خشک کردن گیاهان دارویی

خدمات ویژه ی تام صنعت

دستگاه خشک کن تک کابین

هر آنچه که باید درباره ی میوه خشک بدانید

دستگاه خشک کن

خشک کن سه کابین پلاس

خشک کن دو کابین پلاس

تلاش ما در این مجموعه همواره بیان مطالب و اطلاعات مفید برای شما همکاران و دنبال کنندگان عزیز بوده است

درباره ی ما

شرکت ماشین سازی تام صنعت تولید کننده دستگاه های هوشمند خشک کن دارای کنترل دما و رطوبت  و زمان

جنس بدنه از ورقه های گالوانیزه و رنگ الکترواستاتیک کارخانه ای عایق حرارتی با xps با دانسیته ی بالا

آموزش و پشتیبانی در کار با دستگاه تهیه میوه تازه و فرآوری و فروش میوه خشک از صفر تا صد

درارای یک سال ضمانت بی قید و شرط

ده سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مارا به دوستان خود معرفی کنید

بزای مشاوره با ما تماس بگیرید

09126351269    مهندس طیب لی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.